ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), tartalmazza a J&L Bútorház Kft. (továbbiakban: Eladó) weboldalán (továbbiakban: www.tekonyhad.hu) elérhető termékek megrendelésével kapcsolatos igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó/Vevő) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon megtalálhatók. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Weboldal tulajdonosa/Eladó

 • Név: J&L Bútorház Kft.
 • Székhely: 2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 43. Fszt.2. (nem bemutató terem)
 • Telephely: 1117 Budapest, Budafoki út 70/C. (bemutatóterem)
 • Levelezési cím:  2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 43. Fszt.2.
 • Web cím: www.tekonyhad.hu
 • Képviselő neve: Bodnár Júlia Ágota
 • Cégjegyzék szám: 13-09-196727
 • Bejegyző bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 26592644-2-13
 • Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11742180-21452282
 • Email cím: tekonyhad@gmail.com
 • Mobil: +36 30 213 0663

3. Folytatott tevékenység

Elsősorban széria konyhabútorok forgalmazásával foglalkozik cégünk, magyar gyártó termékeit értékesítjük weboldalunkon keresztül, valamint budapesti bemutatótermünkben személyes közreműködéssel. A konyhabútoron kívül, beépíthető készülékek, étkezők, szekrények, gardróbok, mosogatók-csaptelepek forgalmazásával is foglalkozunk.

4. Felhasználási feltételek

Felelősség

Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy az Eladó mely esetekben és milyen hiba esetén zárjaki felelősségét.

– A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

– Az Eladó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

– A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

– A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (pl. hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

5. A  Megrendelés folyamata

5.1. Regisztráció

A weboldal teljes termékpalettájának megtekintéséhez, információ jutáshoz nem kell regisztrálni. A termékeket kosárba is tudja választani, de árajánlat kéréshez vagy megrendelés leadáshoz regisztráció szükséges.

Regisztrációhoz szükséges adatok: Név, lakcím, email cím, telefonszám, jelszó

Regisztrációt követően a Vevő emailben értesítést kap erről és azt megerősítve véglegesítheti a kosárban összegyűjtött termékek árajánlat vagy megrendelésre való elküldését.

5.2 Szerződés létrejötte

A szerződés bármely személy (mint Vevő) és a J&L Bútorház Kft. (mint Eladó) között a megrendelés leadásával, a megrendelőlap Vevő általi személyes aláírásával vagy email-ben történő elfogadásával jön létre, és előleg megfizetésével lép hatályba. A rendelés leadásával az Eladó visszaigazolást küld, azonban ez nem jelenti a Vevő által leadott rendelés elfogadását. Az Eladó köteles a megrendelt bútor(okat) a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételeit, különösen az árat, és a szállítás feltételeit nem változtatja. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik.

Jelen szerződés az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező megrendelésen megjelölt bútor(ok)ra vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorról kapott bármely leírás, ismertető tájékoztatás között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak. Bizonyos bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a sorozatgyártásban valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

5.3. A megrendelés szabályai

A Vevő a megvásárolni kívánt bútort a Webáruházban vagy az Eladó bemutatótermében kiállított minta bútorok, katalógusok és színminta alapján rendelheti meg. A Vevő a megrendelt bútort a  megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét és egyéb jellemzőit ellenőrizte, és azt elfogadja.

A webáruházban és személyesen a bemutatóteremben leadott megrendelések, a bruttó vételár 40%-ának megfelelő előleg befizetésével válnak érvényessé.

5.4. A teljesítés módja és alakisága

Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon, értesítette. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési címet bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltozásról az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

5.5. Átadás-Átvétel

Az átadás-átvátel a Vevő értesítést követő 5 munkanapon belül köteles saját szállítás esetén az Eladó telephelyéről elszállítani a megrendelt bútort, erről Eladó a szerződés kötéskor/megrendelőlap aláírásakor tájékoztatja a Vevőt. Igény esetén – külön díjazás ellenében – házhoz szállítást is kérhet Vevő, amit Eladó külön ellenértékért vállalja a bútor Vevő részére történő házhoz szállítását és összeszerelését. A szállítás és az összeszerelés feltételeiről és díjáról a felek külön állapodnak meg.

Személyes átvételre két bútor átvételi ponton van lehetőség:

 1. 1117 Budapest, Budafoki út 70/C.
 2. 2366 Kakucs, Monori út 12.

Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételár hátralékot még az átadás-átvétel előtt – vagy az üzletben személyesen vagy házhoz szállítás esetén átutalással- maradéktalanul megfizette.

A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. E körben a Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagoló dobozok telítettségét, a vitrin-, és üvegalkatrészeket. (Vevő tudomásul veszi, hogy az átvétel után eltörött üvegelemeket az Eladó csak térítés ellenében tudja pótolni!) Amennyiben a bútor megfelel a megrendelésnek, úgy ezt a Vevő a bútor átvételénél köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 8 napon belül írásban – jegyzőkönyv felvételével – kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.

Az árut 2 hétig díjmentesen tároljuk, amennyiben ez idő alatt az áru elszállítására nem került sor, minden megkezdett héten 5.000.- Ft tárolási díjat számolunk fel.

5.6. Kárveszély

A bútor átadásával, vagy az időben át nem vett bútorok átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.

5.7. Fizetési feltételek

A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár befolyt az Eladóhoz. Vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni, kivéve azokat, melyeket Eladó elismert vagy bíróság jogerősen megállapított. Rendelés esetén 40% előleget kérünk, kivéve a beépíthető készülékeket, ott minden esetben a teljes összeget kell megrendeléskor megfizetni, mert közvetlen utalással történik a gyártó felé is a megrendelés szintén egy összegben a szállítás előtt.

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az árak tartalmazzák a törvényben előírt Áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás és összeszerelés díját.

5.8. Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

A fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§ szerint megilleti az indoklás nélküli elállás joga 14 napon belül.

A fogyasztó elállási jogát:

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén:
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 20.§-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: tekonyhad@gmail.com, 2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 43. Fszt. 2.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: J&L Bútorház Kft.

Cím: 2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 43. Fszt. 2.

Alulírott/ak        kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén).

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát 14 napon belül elküldi. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik az egyedi szállításokra.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 22.§-nak megfelelően elállás vagy felmondás esetén az Eladó a foyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező múdon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többlet díj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott Bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül bútorszállításra szakosodott fuvarozó útján, a termék sérülésmentességét biztosító csomagolásban visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A visszaküldött bútor nem lehet összeszerelve, az eredeti csomagolásában kell lennie.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó Telephely címére

(1117 Budapest, Budafoki út 70/C.) kell visszaküldeni.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

– olyan előre nem gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezetten kérésére állítottak elő, vagy

– olyan termék esetébe, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okoból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza.

A bútorok elemes rendelése miatt, amit az Ön igényeinek megfelelően állítanak elő egyedinek minősülnek. A visszavásárlási kötelezettség az egyedi termékekre nem vonatkozik!

5.9. Szavatosság és jótállás

A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül- jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk., illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén a jótállás időtartama a teljesítéstől számított 1 év az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevő szerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkenésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá Eladó mentesülhet a Vevő megfelelő árcsökkenésre vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a Vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítani, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetők vissza:

– a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútorkezelési-, használati-, illetve karbantartási utasításokat

– a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,

– a bútort átalakították, megváltoztatták,

– valamilyen alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,

– a Vevő által eszközölt szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik,

– a lapra szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott személy összeszerelése közben sérültek meg (ebben az esetben a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor).

6. Adatkezelési nyilatkozat

A tekonyhad.hu webáruház adatait a J&L Bútorház Kft. kezeli. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések elkülönítve, beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvényben előírtaknak jár el.

A megrendelt bútorok szállítási ideje átlagosan 2 – 8 hét.

A megrendelt bútorok szállítási határidejének módosítási jogát fenntartjuk!

A gyártók és a Nagykereskedések által megadott szállítási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállalunk!

6.1. Regisztráció

A weboldal teljes termékpalettájának megtekintéséhez, információ jutáshoz nem kell regisztrálni. A termékeket kosárba is tudja választani, de árajánlat kéréshez vagy megrendelés leadáshoz regisztráció szükséges.

Regisztrációhoz szükséges adatok: Név, lakcím, email cím, telefonszám, jelszó

Regisztrációt követően a Vevő emailben értesítést kap erről és azt megerősítve véglegesítheti a kosárban összegyűjtött termékek árajánlat vagy megrendelésre való elküldését.

A kosárban elhelyezett adatok helyességét bármikor ellenőrizheted és módosíthatod, törölheted jóváhagyás előtt. Az adott árajánlat kérés/megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók. Minden új megrendelés előtt adataidat természetesen módosíthatod.

A J&L Bútorház Kft. az általad megadott információkat a vonatkozó adatvédelmi törvény betartásával, kizárólag írásbeli információ küldéséhez, a rendelési folyamat megkönnyítéséhez, valamint probléma esetén, a Veled való kapcsolatfelvételhez használja.

Rendelésedet bármely napon, bármely időben feladhatod, rendszerünk azt automatikusan feldolgozza és visszaigazolja.

6.2. Megrendelés

Az egyes termékek mellett feltüntetett árak az ÁFA-t igen, de a házhozszállítás, szerelési költségeit nem tartalmazzák.

A weboldalon látható képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

6.3. Fizetési módok

A fizetési módnál készpénzes vagy átutalásos formát lehet választani.

Előleg kb. 40%, kivéve a beépíthető készülékeknél, ott a teljes összeg befizetés szükséges a megrendelésnél. Az előleg beérkezésével tudjuk teljesíteni a rendelést.

A fizetés történhet átutalással vagy készpénzzel az Bemutatótermünkben.

6.4. Átadás-Átvétel

Módod van a termék személyes átvételére is, előzetesen egyeztetett időpontban a J&L Bútorház Kft. két bútor átvételi pontja bármelyikén.

 1. 1117 Budapest, Budafoki út 70/C
 2. 2366 Kakucs, Monori út 12.

Budapesti bemutatótermünk nyitva tartása:

 • Hétfő: 9-18 óráig
 • Kedd-Szerda-Csütörtök-Péntek: 9-17 óráig
 • Szombat: 9-12 óráig
 • Vasárnap: zárva

Átutalás esetén a következő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét: OTP Bank Nyrt. 11742180-21452282. Ha a megrendelt áru vételárát 1 héten belül nem utalod át, úgy munkatársunk megkísérli felvenni veled a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

Házhozszállítás

Megrendelt árut Budapest, Kakucs és vonzáskörzetében van lehetőség házhoz szállításhoz.

Ha bármiféle kérdésed, kérésed, észrevételed, vagy problémád lenne cégünk működésével, az általunk forgalmazott termékekkel kapcsolatban, kérjük jelezd azt nekünk. Fordulj hozzánk bizalommal a 06 30 213 0663 telefonszámon.

Köszönjük figyelmedet, és sikeres együttműködést kívánunk!

Vásárlásra Fel!